Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom bejelentése részvényes szavazati jogával kapcsolatban

Budapest, 2013. október 9. 12:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB) (a továbbiakban: „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 2013. október 8-án a Deutsche Telekom AG értesítette a Társaságot arról, hogy 2013. október 4-én a Deutsche Telekom AG 100%-os tulajdonában álló MagyarCom Holding GmbH, a Társaság 59,21%-os szavazati joggal rendelkező részvényese, beolvadt a szintén a Deutsche Telekom AG 100%-os tulajdonában álló T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH társaságba, ezáltal a T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, mint a MagyarCom Holding GmbH jogutódja, 59,21%-os szavazati joggal rendelkezik a Társaságban. A beolvadás eredményeként a Deutsche Telekom AG Társaságban fennálló közvetett szavazati joga, illetve befolyása nem változik.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány


1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik ii: Magyar Telekom Nyrt.

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[ x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[  ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[  ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve iii: T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv:

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja v: 2013. október 4.

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 50%

7. Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok vi

A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód használatával)
A kiváltó ügyletet megelőző helyzet vii
Részvények száma Szavazati jogok száma ix
A” sorozatú törzsrészvények,
HU0000073507 ISIN
617 436 759 1 617 436 759 2
A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok összesítése alapján)
617 436 759 3 617 436 759 4
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód használatával)
A kiváltó ügylet utáni helyzet viii
Részvények száma Szavazati jogok száma x Szavazati jogok %-a
Közvetlen Közvetlen xi Közvetett xii Közvetlen Közvetett
„A” sorozatú törzsrészvények,
HU0000073507 ISIN
617 436 759 617 436 759 59,21
A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok összesítése alapján)
617 436 759 617 436 759 59,21

Pénzügyi eszközök

A kiváltó ügylet utáni helyzet xiii:  
A pénzügyi eszköz,
illetőleg megállapodás típusa
Lejárat időpontja xiv Felhasználási/átváltási
időszak/határidő xv
Az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a
       
    B) Részösszeg (az összes lejárati dátum vonatkozásában)    
Összesen
(A+B)
szavazati jogok
száma
szavazati jogok
%-a
617 436 759 59,21

1 A T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH jogelődje, a MagyarCom Holding GmbH által tulajdonolt részvények/szavazati jogok száma.
2 A T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH jogelődje, a MagyarCom Holding GmbH által tulajdonolt részvények/szavazati jogok száma.
3 A T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH jogelődje, a MagyarCom Holding GmbH által tulajdonolt részvények/szavazati jogok száma.
4 A T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH jogelődje, a MagyarCom Holding GmbH által tulajdonolt részvények/szavazati jogok száma.



8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják xvi: A T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH szavazati jog száma: 617   436 759, százalékaránya 59,21%. A T-Moble Global Holding Nr. 2 GmbH 100%-os közvetlen tulajdonosa a Deutsche Telekom AG.

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: …………………….
[ meghatalmazott neve ] [ számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [ dátum]-án/-én lejár.

10. További információk, ha szükséges: A MagyarCom Holding GmbH 2013. október 4-i hatállyal beolvadt a T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH-ba. A beolvadás eredményeképpen a Deutsche Telekom AG közvetett szavazati joga, illetve befolyása, és általában a Deutsche Telekom csoport szavazati joga és befolyása nem változik.

Tájékoztató a formanyomtatvány kitöltéséhez
i Ezt a nyomtatványt el kell küldeni a kibocsátó (eredeti kibocsátó) részére, továbbá egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelethez.
ii A jogalany teljes neve, vagy a kibocsátó (eredeti kibocsátó) azonosítására szolgáló egyéb információ.
iii Itt a Tpt. 61. §-ában foglaltakkal összhangban az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a) a részvényes;
b) a Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)-h) pontjában szereplő esetekben szavazati jogokat megszerző, értékesítő vagy azokat gyakorló természetes vagy jogi személy;
c) a Tpt. 61. § (5) bekezdésének a) pontjában említett megállapodás minden aláíró fele;
d) pénzügyi eszközök birtokosa, aki jogosult olyan már kibocsátott részvények megszerzésére, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak.

A Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a b) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat megszerző, és azok gyakorlására a megállapodás értelmében jogosult természetes személy vagy jogi személy, és a szavazati jogokat ellenszolgáltatás fejében ideiglenesen átruházó természetes személy vagy jogi személy;
a c) pontjában meghatározott esetben a biztosítékot birtokló természetes személy vagy jogi személy, feltéve, hogy a természetes vagy jogi személy ellenőrzi a szavazati jogokat és bejelenti azok gyakorlásának szándékát, valamint az ezen körülmények között a biztosítékot elhelyező természetes vagy jogi személy;
a d) pontjában meghatározott esetben a részvényeknél haszonélvezettel rendelkező természetes személy vagy jogi személy, ha ez a személy jogosult a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, valamint a haszonélvezet létesítésekor a szavazati jogokat értékesítő természetes vagy jogi személy;
az e) pontjában meghatározott esetben az ellenőrző természetes személy vagy jogi személy, és az ellenőrzött vállalkozás, amely egyéni alapon a Tpt. 61. §-ának (1) bekezdése, illetve (5) bekezdésének a)–d) pontja értelmében, vagy az említett esetek kombinációja alapján bejelentési kötelezettséggel rendelkezik;
az f) pontjában meghatározott esetben a letétbe helyezett részvények megőrzője, ha a nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat saját belátása szerint gyakorolhatja, valamint a letétbe helyező, aki engedélyezi a megőrző számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását;
a g) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat birtokló természetes vagy jogi személy;
a h) pontjában meghatározott esetben a meghatalmazott, ha saját belátása szerint gyakorolhatja a szavazati jogokat, és a meghatalmazottat meghatalmazó részvényes, aki engedélyezi a meghatalmazott számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását.

iv A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett esetekben alkalmazandó. Itt annak a részvényesnek a teljes neve szerepel, aki ezen joghelyen említett természetes személy vagy jogi személy szerződő fele, kivéve ha a részvényes által birtokolt szavazati jogok százalékaránya alacsonyabb annál a legalacsonyabb küszöbértéknél, amelyet a nemzeti jog a szavazati jogokban való részesedések közzétételére meghatározott.
v A küszöb átlépésének időpontja rendes esetben az az időpont, amikor a megvásárlás, az értékesítés vagy a szavazati jogok gyakorlásának lehetősége hatályba lép. A passzív átlépések esetében az az időpont, amikor a társasági esemény megtörtént. vi A Tpt. 61. § szerinti bejelentési kötelezettség alól történő mentesülés esetén nem kell összesíteni a közvetlen és a közvetett adatokat, azonban fel kell tüntetni a mentesüléssel kapcsolatos információkat a formanyomtatvány mellékletében foglaltak szerint
vii Adja meg az előző bejelentésben közzétett helyzetet. Amennyiben a kiváltó ügyletet megelőző helyzet a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alatt volt, kérjük, írja be: „a minimális küszöbérték alatt”.
viii Ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett, előfordulhat, hogy a nemzeti jog értelmében nem szükséges közzétenni a részesedés mértékét, csak a tényt, hogy az új részesedés a minimális küszöbérték alatt van.A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben nem kell közzétenni a megállapodás szerződő feleinek egyéni részesedését, kivéve, ha valamely fél egyénileg elér vagy átlép egy, a Tpt. 61. §-ának (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket. Megállapodás megkötésekor, módosításakor vagy megszűnésekor alkalmazandó rendelkezés.
ix Közvetlen és közvetett.
x Kombinált birtoklás (szavazati jogok részvénnyel egybekötött „közvetlen birtoklása”, és önálló, „közvetett birtoklása”) esetén ossza szét a szavazati jogok számát és százalékarányát a közvetlen és közvetett oszlopokra; ha nincs kombinált birtoklás, hagyja üresen a vonatkozó rovatot. xi A bejelentő fél által birtokolt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok (Tpt. 61. § (1) bekezdés).
xii A részvények birtoklásától függetlenül a bejelentő fél által birtokolt szavazati jogok (Tpt. 61. § (5) bekezdés).
xiii A részesedés mértékét akkor is szükséges közzétenni, ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett
xiv A pénzügyi eszköz esedékessége/lejárata, azaz az időpont, amikor a részvények megszerzésének joga lejár.
xv Ha a pénzügyi eszköznek van ilyen időszaka, határozza meg ezt az időszakot (pl. háromhavonta egyszer [időpont]-tól kezdődően).
xvi A bejelentésnek tartalmaznia kell azoknak az ellenőrzött vállalkozásoknak a nevét, amelyeken keresztül a szavazati jogokat birtokolják. A bejelentésnek továbbá tartalmaznia kell az egyes ellenőrzött vállalkozások által birtokolt szavazati jogok számát és százalékarányát. Amennyiben az ellenőrzött vállalkozás egyénileg a legalacsonyabb küszöbértékkel (5%) megegyező vagy annál magasabb arányban birtokol szavazati jogokat, és amennyiben az anyavállalat bejelentése szándék szerint az ellenőrzött vállalkozás bejelentési kötelezettségére is kiterjed.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 58 kB)