Befektetői közlemények

A Matáv Rt. közleménye a Társaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká történő alakításáról

BUDAPEST, 2004. május 21.

A Matáv Rt. (bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon 01-10-041928 cégjegyzékszám alatt, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2004. április 28-án megtartott közgyűlése döntött a Matáv Rt. által kibocsátott 1.042.811.600 db "A" sorozatú, egyenként 100,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, valamint 1 db "B" sorozatú, 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény (a továbbiakban együttesen: nyomdai úton előállított részvények) dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.

I. Felhívás a részvények benyújtására

A Matáv Rt. Igazgatósága, közgyűlési felhatalmazása alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, jelen hirdetmény útján felhívja tisztelt részvényeseit, hogy a fent meghatározott nyomdai úton előállított részvényeiket dematerializált formába történő átalakítás céljából 2004. június 2. és 2004. szeptember 24. között nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltaknak megfelelően. A részvények dematerializált formába történő átalakításának napja 2004. szeptember 27. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

II. A benyújtás teljesülése

A részvényes tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvény abban az esetben minősül benyújtottnak, ha a) a részvényest igazoló részvény 2004. szeptember 24-ig a KELER Rt. értéktárában üres forgatmánnyal elhelyezésre kerül, és b) a részvényes bármely befektetési szolgáltatónál (továbbiakban: letétkezelőnél) 2004. szeptember 24-én rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel. Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A részvények benyújtásának módja, értékpapírszámla-szerződés

a) Azon részvényesek, akik a nyomdai úton előállított részvényeket fizikailag birtokolják, a II. pontban meghatározott feltételek teljesítése érdekében keressék fel bármely értékpapír letétkezelőt.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a részvények benyújtását megelőzően az osztalék felvétele mindenképpen javasolt, melyet a VIII. pontban felsorolt Postabank és Takarékpénztár Rt. (Postabank), illetve Erste Bank Hungary Rt. (Erste) fiókokban tehetnek meg.

A Matáv Rt. biztosítja annak lehetőségét, hogy a részvényesek az osztalékfelvétellel egy időben részvényeiket üres forgatmánnyal ellátva a VIII. pontban megjelölt 2-21. sorszámú bankfiókokban 2004. június 2-ától 2004. szeptember 17-ig benyújthassák, illetve értékpapírszámla-szerződést köthessenek. Az 1. sorszámú fiók 2004. szeptember 24-én 10 óráig veszi át a részvényeket. A Postabank és Takarékpénztár Rt-nél, valamint az Erste Bank Hungary Rt-nél benyújtott részvények tekintetében az értékpapírszámlát 2004. június 2-ától 2004. szeptember 24-ig ingyenesen vezeti az Erste Bank Befektetési Rt. azzal a feltétellel, hogy a számlán ezen időszak alatt semmilyen tranzakció nem történik.

b) Amennyiben a részvényes részvényei letétkezelőnél letétben vannak elhelyezve, elegendő, ha a részvényes a letétkezelőjével értékpapírszámla szerződést köt, és utasítja a részvényeknek a KELER Rt-nél való, 2004. szeptember 24-ig történő elhelyezésére.

Feltétlenül javasolt a letétkezelőnél annak ellenőrzése, hogy a számlaszerződés alapján megnyitott vagy megnyitandó számla alkalmas a dematerializált értékpapírok nyilvántartására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a letétkezelőknél letéti számlán lévő és a letétkezelőknél őrzött részvények tulajdonosai olyan időpontig adjanak megbízást a részvényeknek a KELER Rt-be történő beszállítására, hogy a letétkezelő a II. a.) pontban foglalt feltételt teljesíteni tudja.

IV. Az átalakítás folyamata

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására rendelkezésre álló időtartam a 2004. június 2-ától 2004. szeptember 24-ig tartó időszak. A Társaság a benyújtási időtartamot a lejárati idő előtt is lezárhatja, ha a teljes részvény sorozatok benyújtásra kerültek, és az alapszabály módosítást a cégbíróság bejegyezte. Az átalakítás időpontja (az a nap, amelyen a dematerializált értékpapír keletkezik) a nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő első munkanap.

Az átalakításra benyújtott részvényekkel a Budapesti Értéktőzsdén az általános szabályok szerint lehet kereskedni 2004. szeptember 21-ig. Ezt követően az átalakítandó részvényekre a letétkezelők kiszállítást már nem kezdeményezhetnek. A részvényes ezen határidő figyelembevételével kérheti a kiszállítást a letétkezelőtől.

Az "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai minden nyomdai úton előállított és a II. pont feltételeinek megfelelően benyújtott, egyenként 100,- Ft névértékű, névre szóló "A" sorozatú törzsrészvény után 1 darab 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak. A "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény tulajdonosa a nyomdai úton előállított és a II. pont szerint benyújtott 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény után 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

A nyomdai úton előállított "A" sorozatú törzsrészvényeket és átalakításra történő benyújtás esetén a "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt a Matáv Rt. 2004. szeptember 27-ével érvénytelennek nyilvánítja, s erről a Cégközlönyben, a Magyar Hírlapban, a Magyar Tőkepiacban, a Népszabadságban és a Napi Gazdaságban, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Matáv honlapján hirdetményt tesz közzé.

V. Be nem nyújtott részvények

A "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény kivételével az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi és az ezen részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság a Budapesti Értéktőzsdén - az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Az értékesítés teljes vagy részleges eredménytelensége esetén a Matáv Rt. az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét a nem értékesített részvények névértékének megfelelő összeggel leszállítja. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. Az értékesítést követően a Matáv Rt. az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét az igénye érvényesítéséig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről és kezdő időpontjáról a Társaság hirdetményt tesz közzé.

VI. Sérült, megrongálódott, közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvények

A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. Az átalakítás időpontjában közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvényeket a Társaság a be nem nyújtott részvényekkel megegyezően fogja kezelni.

VII. Információ

A dematerializációval kapcsolatos bármilyen kérdésben a Matáv Rt. ingyenesen hívható részvényvonalán (06 80 38 38 38) tisztelt részvényeseink tájékoztatást kaphatnak.

VIII. A részvények benyújtására kijelölt Postabank és Takarékpénztár Rt. illetve Erste Bank Hungary Rt. fiókok:

1. Budapest 1051 József nádor tér 5. Postabank
2. Budapest 1122 Maros u. 19-21. Postabank
3. Budapest 1132 Váci út 48. Postabank
4. Budapest 1061 Andrássy út 5. Postabank
5. Baja 6500 Vörösmarty u. 5. Erste
6. Békéscsaba 5600 Kinizsi u. 3. Postabank
7. Debrecen 4024 Vár u. 4. Postabank
8. Eger 3300 Fellner J. u. 1. Postabank
9. Győr 9022 Teleki László u. 26. Postabank
10. Kaposvár 7400 Bajcsy-Zs. u. 24. Erste
11. Kecskemét 6000 Nagykőrösi u. 11. Postabank
12. Miskolc 3530 Szemere B. u. 4. Postabank
13. Nyíregyháza 4401 Nyár u. 8. Postabank
14. Pécs 7621 Rákóczi út 62-64. Erste
15. Szeged 6720 Széchenyi tér 17. Postabank
16. Székesfehérvár 8000 Budai út 32. Postabank
17. Szekszárd 7101 Arany J. u. 15-17. Postabank
18. Szolnok 5000 Baross G. út 8. Postabank
19. Szombathely 9700 Kőszegi u. 23. Postabank
20. Tatabánya 2800 Komáromi út 41-43. Postabank
21. Zalaegerszeg 8900 Ispotály köz 2. Postabank

Matáv Rt. Igazgatósága