Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2000. első negyedéves eredményei

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma további előrelépésről számolt be, közzétéve 2000. évi első negyedéves pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

  • A bevételek 19,2%-kal, 105,1 milliárd forintra nőttek, szemben az 1999. első negyedévi 88,2 milliárd forinttal. A bevételnövekedés elsősorban a Matáv díjkiegyenlítési törekvéseinek következtében 42,6%-kal megnövekedett előfizetési díjbevételekből, illetve a mobil távközlési bevételek 32,1%-os emelkedéséből származott, mely a mobil előfizetői szám erőteljes növekedésének köszönhető.
  • Az adózott eredmény 17,8%-kal, 20,1 milliárd forintra nőtt, szemben az előző év hasonló időszakában elért 17,1 milliárd forinttal.
  • Az egy részvényre jutó eredmény szintén 17,8%-kal emelkedett, részvényenként 19,4 forintra.
  • 2000 első negyedévében az eredményráták értéke némileg csökkent, mivel a Matáv újabb erőteljes értékesítési és marketing akciókat indított a mobilforgalom és az ügyfélkör bővítése, valamint az ISDN értékesítés, különösen az egyéni ISDN csatlakozások növelése érdekében. A csökkenés részben a február 1-jével érvénybe lépett új összekapcsolási díjaknak is tulajdonítható.

A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek 32,1%-kal, 23,0 milliárd forintra nőttek 1999 első negyedévéhez képest. A fejlődés fő hajtóereje a GSM előfizetők számának gyorsuló ütemű, a negyedév végére már az 1 milliós értéket is meghaladó emelkedése volt. A Westel a GSM piacon elért 56%-os részesedésével megtartotta vezető pozícióját a magyarországi mobilszektorban. Mint a piac vezető minőségi szolgáltatója, a Westel a negyedév folyamán ismételten több, a magyar piacon újdonságnak számító szolgáltatással jelent meg, mint például a WAP és az on-line ügyfélszolgálat. A Westel ugyanakkor nem csak technológiai elsőbbségre törekszik, hanem tovább kívánja növelni az általa elért ügyfelek számát a különböző piaci szegmensekre szabott új díjcsomagok révén, beleértve a havi előfizetési díjak 10%-os átlagos csökkentését.

A vezetékes szolgáltatásokban a Matáv jelentős eredményeket ért el a tarifakiegyenlítés folyamatában. A 2000. február 1-je óta érvényben lévő új tarifák a havi előfizetési díjak 50%-os emelését és a másodperc alapú forgalmi díjak csökkenését tükrözik. A percdíjak csökkentéséből származó kedvező hatások bekövetkeztét késlelteti az a tény, hogy az új tarifák a negyedév második hónapjában léptek csupán életbe. Ez a költségalapú árképzés irányába tett lépés elősegíti, hogy felkészülten várjuk a teljes piaci liberalizáció bekövetkezését.

2000 első negyedévének végén szolgáltatási területünkön a vezetékes vonalellátottság 38,7% volt. Az ISDN csatornák száma megközelítette a 143 700-at, ami csaknem 90%-os növekedés 1999 első negyedévéhez viszonyítva, az 1999. év végi állapothoz képest pedig 26%-os emelkedést jelent. Jó úton vagyunk egyik ez évi fő célkitűzésünk megvalósítása, az ISDN tömegtermékként való elterjesztése felé, ami megteremti a megfelelő alapot az ADSL 2000 második felében történő bevezetéséhez is. Az ISDN csatlakozások számának a negyedév során tapasztalható erőteljes növekedését részben ellensúlyozta az üzleti és lakossági analóg vonalak számának enyhe csökkenése, ami tükrözi a digitális vonalakra történő átállást, a csökkenő mobildíjak időszakában bekövetkezett jelentős havidíj-emelkedést, valamint az analóg vonalak létesítésével kapcsolatos kedvezmények visszaszorulását.

A MATÁVNet, a magyarországi modemes internet piacon 46%-os részesedéssel rendelkező internet-szolgáltatónk ismét sikeres negyedévet zárt. A modemes előfizetők száma 61 293-ra emelkedett, ami 1999 első három hónapjához képest 76,8%-os növekedést jelent. Ezt a eredményt határozott marketing erőfeszítéseinknek, illetve rugalmas internet kínálatunknak köszönhetően értük el.

A személyi jellegű költségek az elmúlt év hasonló időszakához képest 5,4%-kal növekedve 13,9 milliárd forintot értek el. A mérsékelt növekedés az 1999. április 1-jével életbe lépett béremelésekre, illetve a magasabb képzettséggel rendelkező alkalmazottak arányának növekedésére vezethető vissza, amit részben ellensúlyozott az alkalmazottak számának és a jóléti költségeknek a csökkenése. A hatékonyságot tovább növelve az elmúlt 12 hónapban 8,6%-kal 15 100-ra csökkentettük az állományi létszámot. Ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 246-ra nőtt az 1999. március végi 204-ről.

A MATÁV Rt. legfontosabb részvényesei a 2000. március 31-i állapot alapján: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, az SBC/Ameritech International, Inc. és a Deutsche Telekom AG konzorciuma (59,53%); míg a részvények 40,47%-a nyilvános forgalomban van.

További információk:

Szabó Edit, MATÁV Befektetői kapcsolatok
tel.: 458 0403

MATÁV
Konszolidált
IAS Mérleg
(millió forintban)
1999 december 31. (auditált) 1999 2000   % változás
március 31.
(nem auditált) (nem auditált)
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 6 584   6 003   5 774   (3,8%)  
Értékpapírok 3 732   2 723   875   (67,9%)  
Követelések 66 667   56 768   73 186   28,9%  
Készletek 9 539   10 282   12 307   19,7%  
Forgóeszközök összesen 86 522   75 776   92 142   21,6%  
Befektetett eszközök 555 099   479 779   570 087   18,8%  
Hosszú lejáratú követelések 6 249   5 330   6 178   15,9%  
Eszközök összesen 647 870   560 885   668 407   19,2%  
FORRÁSOK
Hitelek és egyéb kölcsönök 17 804   16 359   26 602   62,6%  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 87 945   61 104   79 680   30,4%  
Halasztott bevételek 4 685   5 335   4 436   (16,9%)  
Céltartalékok 4 925   4 574   4 154   (9,2%)  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 115 359   87 372   114 872   31,5%  
Hitelek és egyéb kölcsönök 164 715   164 311   164 795   0,3%  
Halasztott bevételek 13 606   17 176   12 684   (26,2%)  
Céltartalékok 3 599   3 802   2 699   (29,0%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 181 920   185 289   180 178   (2,8%)  
Kisebbségi részesedések 23 012   13 922   25 700   84,6%  
Saját tőke
Jegyzett tőke 103 728   103 728   103 728   0,0%  
Tőketartalék 22 834   22 834   22 834   0,0%  
Eredménytartalék 201 017   147 740   221 095   49,7%  
Saját tőke összesen 327 579   274 302   347 657   26,7%  
Források összesen 647 870   560 885   668 407   19,2%  
MATÁV
Konszolidált
IAS Eredménykimutatás
(millió forintban)
1999. március (nem auditált) 2000. március (nem auditált)   % változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 15 268   18 983   24,3%  
Belföldi forgalmi bevételek 31 929   33 206   4,0%  
Egyéb forgalmi bevételek 4 231   4 423   4,5%  
Összes belföldi távközlési bevétel 51 428   56 612   10,1%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 10 423   10 477   0,5%  
Mobil távközlési bevételek 17 389   22 975   32,1%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 5 652   6 865   21,5%  
Egyéb bevételek 3 338   8 214   146,1%  
Összes bevétel 88 230   105 143   19,2%  
Személyi jellegű ráfordítások (13 138)   (13 851)   5,4%  
Értékcsökkenési leírás (14 956)   (17 850)   19,4%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (9 799)   (12 594)   28,5%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (5 851)   (8 450)   44,4%  
Egyéb működési költségek (16 807)   (20 913)   24,4%  
Működési költségek és ráfordítások (60 551)   (73 658)   21,6%  
Működési eredmény 27 679   31 485   13,8%  
Nettó pénzügyi eredmény (7 286)   (6 505)   (10,7%)  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 73   312   327,4%  
Adózás előtti eredmény 20 466   25 292   23,6%  
Társasági adó (1 571)   (2 241)   42,6%  
Adózott eredmény 18 895   23 051   22,0%  
Kisebbségi részesedések (1 838)   (2 955)   60,8%  
Nettó eredmény 17 057   20 096   17,8%  
A működési statisztikák összefoglalója
  1999. márc. 31 2000. márc. 31. 2000 márc. - 99 márc.
EBITDA ráta 48,3% 46,9% (2,9%)
Működési eredmény ráta 31,4% 29,9% (4,8%)
Nyereség ráta 19,3% 19,1% (1,0%)
Eszköz arányos megtérülés 12,3% 12,2% (0,8%)
Nettó adósság / összes tőke 37,4% 33,1% (11,5%)
Vonalszám időszak végén  
Egyéni 2 217 051 2 349 092 6,0%
Üzleti 364 884 373 643 2,4%
Nyilvános 35 861 36 295 1,2%
ISDN csatornák 75 868 143 696 89,4%
Összes vonalszám 2 693 664 2 902 726 7,8%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 76,7% 80,4% 4,8%
Vonalsűrűség 35,7% 38,7% 8,4%
Westel 450 előfizetők 94 320 92 430 (2,0%)
Westel 900 előfizetők 635 975 1 022 100 60,7%
Összes mobil előfizetők 730 295 1 114 530 52,6%
Westel 900 előfizetők átlagos havi perchasználata 189 183 (3,2%)
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben) 13 178 11 811 (10,4%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 16 542 15 113 (8,6%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 204 246 20,6%
Forgalom percben (ezer)      
Belföldi 2 103 046 2 366 454 12,5%
Nemzetközi kimenő 45 997 45 055 (2,0%)

A 2000. első negyedévi pénzügyi kimutatások elemzése

Eredménykimutatás

Bevételek

A 2000. első negyedévi belföldi távközlési bevételek alakulása tükrözi a 2000. február 1-től érvényben lévő tarifák közötti jelentős kiegyensúlyozási hatást. Az új tarifák nagy előrelépést jelentenek a tényleges költségek alapján történő ármegállapítás vonatkozásában. A tarifák közötti kiegyensúlyozás továbbra is alapvető fontosságú a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának közeledtével. Az előfizetési díjak közel 50%-kal emelkedtek, ezzel szemben a belföldi és nemzetközi tarifák csökkentek. Ezt a hatást tükrözik az alábbiakban kifejtett különböző növekedési ráták.

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek az 1999. első negyedévi 15.268 millió forintról 18.983 millió forintra emelkedtek 2000 első negyedévében (24,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1999 első 3 hónapjában az átlagos vonalszám 2.670.118, míg 2000 első negyedévében 2.896.527 volt, ez 8,5%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 2000. március 31-ig elérték a 33.206 millió forintot az 1999. első negyedévi 31.929 millió forint bevétellel szemben, ami 4,0%-os növekedést jelent. A bevételek növekedését az előfizetők számának emelkedése okozta, melyet részben ellentételezett a tarifák csökkenése.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1999. első negyedévi 4.231 millió forintról 2000. március 31-ig 4.423 millió forintra emelkedtek (4,5%-os növekedés). A növekedés a forgalom emelkedéséből ered, melyet részben ellentételez az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjak.

A nemzetközi forgalmi bevételek 2000. március 31-ig elérték a 10.477 millió forintot az 1999. első negyedévi 10.423 millió forint bevétellel szemben.

A mobil távközlési bevételek 2000. március 31-ig elérték a 22.975 millió forintot az 1999. első negyedévi 17.389 millió forintos bevétellel szemben (32,1%-os növekedés). A növekedés elsősorban a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2000. március 31-ig elérték a 6.865 millió forintot az 1999. első negyedévi 5.652 millió forinttal szemben (21,5%-os növekedés). Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet illetve a kábel TV előfizetők számának emelkedése indokolja.

Az egyéb bevételek az 1999. első negyedévi 3.338 millió forintról 2000. március 31-re 8.214 millió forintra emelkedtek (146,1%-os növekedés). Ez a növekedés a 2000. első negyedévi marketing akcióknak köszönhető. Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 5,4%-kal növekedtek, 2000 első negyedévében elérték a 13.851 millió forintot, szemben az 1999. első negyedévi 13.138 millió forinttal. A mérsékelt növekedés az 1999. április 1-jével életbe lépett béremelésekre, illetve a magasabb képzettséggel rendelkező alkalmazottak arányának növekedésére vezethető vissza, amit részben ellensúlyozott az alkalmazottak számának és a jóléti költségeknek a csökkenése. A hatékonyságot tovább növelve az elmúlt 12 hónapban 8,6%-kal 15.100-ra csökkentettük az állományi létszámot. Ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 246-ra nőtt az 1999. március végi 204-ről.

2000 első negyedévében az értékcsökkenési leírás elérte a 17.850 millió forintot az 1999 hasonló időszakának 14.956 millió forintjával szemben (19,4%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 2000. március 31-ig elérték a 12.594 millió forintot az 1999. első negyedév 9.799 millió forintjával szemben (28,5%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1999. első negyedévi 5.851 millió forintról 2000 első negyedévében 8.450 millió forintra növekedett (44,4%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az egyéb működési költségek 2000. március 31-re elérték a 20.913 millió forintot az 1999 év hasonló időszakának 16.807 millió forintjához viszonyítva (24,4%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 2000. március 31-re elérte a 31.485 millió forintot az 1999. első negyedévi 27.679 millió forinthoz viszonyítva. 2000 első negyedévében az összes bevétel 19,2%-kal emelkedett, az 1999. első negyedévi 88.230 millió forintról 105.143 millió forintra. 2000 első negyedévében az összes működési költség 21,6%-kal emelkedett, az 1999. első negyedévi 60.551 millió forintról 73.658 millió forintra. A működési eredményráta 2000 első negyedévében 29,9%, míg 1999 hasonló időszakában 31,4% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

2000 első negyedévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 6.505 millió forint volt, szemben az 1999. első negyedévi mínusz 7.286 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása egyrészt a csökkenő mértékű havi leértékelések, másrészt a forint intervenciós sávon belüli kedvezőbb mozgásának következménye. Mivel a Matáv hitelállományában növekszik a forinthitelek aránya, a Matáv a csökkenő forint kamatlábak kedvező hatását is élvezi. A hitelállomány az 1999. március 31-i 180.670 millió forintról 2000. március 31-re 191.397 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményéből

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 2000 első negyedévében 312 millió forintra nőtt az 1999. első negyedévi 73 millió forintról, ez a társult vállalatok javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 2000 első negyedévében 25.292 millió forint volt, szemben az 1999. első negyedévi 20.466 millió forinttal.

Társasági adó

A társasági adó összege 2000 első negyedévében 2.241 millió forintra emelkedett, szemben az 1999. első negyedévi 1.571 millió forinttal. A növekedést a csoport magasabb eredménye okozza.

Kisebbségi részesedések

2000. március 31-ig a kisebbségi részesedések összege 2.955 millió forint volt, az 1999. első negyedévi 1.838 millió forinttal szemben (60,8%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 jelentősen magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

2000 első negyedévében a nettó eredmény 20.096 millió forint volt, az 1999. első negyedévi 17.057 millió forinttal szemben (17,8%-os növekedés).

Mérleg

A mérlegfőösszeg 1999. március 31-én 560.885 millió forint volt, mely 2000. március 31-re 668.407 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Követelések

A követelések összege 2000. március 31-én 73.186 millió forint volt, amely 28,9%-os növekedést jelent 1999. március 31-i értékhez képest. A növekedés a magasabb elofizetoi számnak és a tarifaemelések hatásának köszönheto.

Szállítók és egyéb kötelezettségek

A szállítók és egyéb kötelezettségek összege 2000. március 31-én 79.680 millió forint volt, szemben az 1999. elso negyedévi 61.104 millió forinttal. A belföldi és külföldi szállítók állománya a társaság bovulo tevékenységének következtében növekedett.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1999. március 31-hez képest 49,7%-kal nőtt, 221.095 millió forint volt 2000. március 31-én. A MATÁV Rt. 8.298 millió forint összegű osztalékot fizetett.