Készülékek javítása, jótállási, kellék- és termékszavatossági jogok

A 151/2003. Korm.rendelet alapján a Magyar Telekomot fogyasztóval* kötött szerződés keretében eladott, a Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatban jótállási kötelezettség terheli

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

A jótállás azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett felmerült hibáért a vállalkozás helytállni köteles, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás keretében elsősorban – választásod szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhetsz, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeked megszűnt, választásod szerint a vételár arányos leszállítását igényelheted, vagy elállhatsz a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott jogodról másikra térhetsz át. Az áttéréssel okozott költséget köteles vagy a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesítesz csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási idő a terméknek a részedre történő átadás napjával kezdődik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudod rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának az elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Jótállási jegy hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát – szükséges bemutatni és ezzel érvényesíthetőek a jótállásból eredő jogok.

Vállalkozással kötött szerződések esetén vállalt jótállás

A Magyar Telekom a vállalkozással** kötött szerződés esetén a 151/2003. Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállást vállal.

Gyártó által önként vállalt / korlátozott / kiegészítő jótállás

A gyártó által önkéntesen vállalt, kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. Ennek az önként vállalt jótállásnak a részletes feltételeiről a gyártó honlapján és/vagy a gyártó által kiállított jótállási jegyen találsz további információkat.

*Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

**Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Kellékszavatosság

A Magyar Telekom hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Magyar Telekommal szemben a Polgári Törvénykönyv, és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint. Azt, hogy mi számít hibás teljesítésnek, szintén ezekben a jogszabályokban találod meg.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz.

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vállalkozás nem vállalta, vagy megfelelő határidőn belül az érdekeidet kímélve nem tudja elvégezni, vagy a javításhoz, illetve cseréhez fűződő érdeked megszűnt, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhatsz a szerződéstől.

Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor közölted a hibát a vállalkozással.

Az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátanod. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Akkor is elállhatsz a szerződéstől, ha

 • a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a kijavítással, vagy kicseréléssel járó költségek viselésére vonatkozó kötelezettségét, vagy
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, vagy
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogod a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatod.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheted meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheted, ha nem várható el észszerűen tőled, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsd meg.

Ha az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteted meg, úgy

 • a vállalkozás költségére vissza kell küldened a vállalkozásnak az érintett árut; és
 • a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie részedre az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Jogosult vagy a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles vagy közölni; a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesíthetők.

A kellékszavatossági igények sajátos szabályai digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén

A kellékszavatosságra a fentiekben meghatározottakon túl az alábbi szabályok vonatkoznak digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén.

Akkor is jogosult vagy - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, haa kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;

 • a vállalkozás nem tett eleget annak a kötelezettségének miszerint a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén - neked okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba általad történő közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni;
 • ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a vállalkozás - neked okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba általad történő közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a neked szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a neked ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

Ha a hibás teljesítésre hivatkozva kívánod megszüntetni a szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Ha a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, te pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltatsz, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalod a vállalkozás részére, jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult vagy a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheted.

A szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogodat a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatod.

Ha a vállalkozás a teljesítésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, köteles vagy a vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a felhívásod ellenére a vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a vállalkozás és általad elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, megszüntetheted a szerződést.

A vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheted a szerződést, ha

 • a vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 • a vállalkozás és közted lévő megállapodás alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy számodra elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a vállalkozás ezt elmulasztja.

A szerződés megszüntetése esetén a vállalkozást, illetve téged terhelő kötelezettségekről a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 24-26. §§-ban tájékozódhatsz.


Termékszavatosság

A termék hibája esetén kérheted a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is) a hibás termék kijavítását vagy kicserélését. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthetsz. E határidő elteltével e jogosultságod elveszted.

A gyártó (előállító, forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (előállítónak, forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Kérjük, olvasd el a használati útmutatót, hátha megoldást találsz benne a problémádra! Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolnod, és van rá lehetőséged, javasoljuk, hogy mentsd le a tárolt adatokat, programokat, beállításokat.

Mielőtt szervizbe küldenéd a készüléked, ellenőrizd, hogy naprakész szoftverrel rendelkezik-e! A szoftver naprakészen tartása megoldja a legáltalánosabb előforduló problémákat, amit a készülékjavításra leadás nélkül, könnyedén, önállóan el lehet végezni.

A szoftverfrissítés a készülék menü rendszeréből kiválasztva elindítható Wi-Fi hálózaton, mobilinternet-hálózaton keresztül (ez utóbbi plusz költséggel járhat) vagy, ha erre nincs lehetőség, a készüléked gyártójának internetes támogatói oldaláról.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy azon termékek javítását, amelyekre jótállás vonatkozik, a Jótállási jegyen szereplő feltételek szerint vállaljuk, ezért feltétlenül olvasd el a jótállási jegyet!


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

Az értékesítést követő 3 munkanapon belüli igény esetén:

Az értékesítést (online vásárlás esetén a kézhezvételt) követő 3 munkanapon belül tapasztalt rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodás esetén a kötelező jótállás hatálya alá tartozó készülék cseréje kérhető elsődlegesen abban a Telekom üzletben, ahol vásároltad azt.
Amennyiben a telekom.hu-n keresztül vásároltál online, akkor bármelyik Telekom üzletben kérheted a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belüli cserét.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kizárólag abban az esetben végezhető el azonnal a csere, amennyiben a 3 munkanapon belül bejelentett hiba a helyszínen egyértelműen tapasztalható, a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza és rendelkezésre áll a szükséges csere készlet. Készlethiány esetén kollégáink azonnal megrendelik számodra a csere készüléket és tájékoztatnak arról, hogy várhatóan mikor tudod átvenni.
Amennyiben a készülék hibája nem tapasztalható, illetve az a rendeltetésszerű használatban nem akadályoz, úgy jótállási igényed az általános intézési szabályok szerint kerül rendezésre, bevizsgálásra és javításra.

A készüléket a jótállási jegyen (illetve annak mellékletében) szereplő szervizekbe viheted. A Telekom üzleteinek listáját megtalálod az Üzletkeresőben.

Személyes ügyintézés sorban állás nélkül

 • Foglalj időpontot a hozzád legközelebb található Telekom üzletbe, hogy sorban állás nélkül intézhesd ügyeidet!
 • Az útvonaltervező segítségével keresd meg a legrövidebb utat a kiválasztott üzletig!

A kötelező jótállás időtartama alatt:

Ha készüléked a vásárlástól illetve kézhezvételétől 3 munkanapon túl, a kötelező jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint érvényesítheted jótállási jogaidat. Így első lépésben lehetőséged van díjmentes garanciális javításra, vagy adott esetben, ha az nem jelent aránytalan többletköltséget a kötelezett számára, akkor kérheted a készülék cseréjét.
A garanciális igény a készülék dobozában található vagy honlapunkon, a BELÉPEK Telekom előfizetéseim oldalon, a Dokumentumok almenüben elérhető jótállási jeggyel, illetve a készülék számlájával érvényesíthető közvetlenül a gyártói márkaszervizben, vagy a Telekom üzletekben.
A Magyar Telekom nem végez helyi szerviztevékenységet, vagyis a Telekom üzletekben leadott készüléket a gyártó márkaszervizébe küldjük, ahol a készülék vizsgálatát és szükség szerinti javítását, illetve jótállási igényed teljesítését elvégzik.
A hivatalos márkaszervizekről a készülék gyártójánál érdeklődhetsz, illetve a lentiekben rögzített elérhetőségeken (gyártói szervizek elérhetőségei).

Kiegészítő/korlátozott jótállás ideje alatt:

A gyártó által vállalt garancia/jótállás pontos időtartamáról és feltételeiről a készülék használati leírásában, illetve gyártó honlapján találsz meg minden fontos információt.

Gyártók és gyártói szervizek elérhetőségei és szolgáltatásai

Acer:
Acer szervizközpont

Alcatel:
TMX szervizhálózat

Apple:
Apple támogatás

Asus:
Asus szerviz elérhetőségek

Coolpad:
TMX szerviz, Telekom üzletek és Media Markt üzletek

Garmin:
Navi-Gate Kft. (1133, Budapest Hegedűs Gyula utca 89/a,
Tel.: +36 (1) 801 2830),
Telekom üzletek

Harman:
Cordon Electronics Kft. 1045 Budapest, Széchenyi tér 9.
Tel.: +36 (1) 272 0708

Hewlett-Packard:
HP Pick Up service - Szerviz hot-line: ‎+36 (1) 451 3580

Hisense:
Szellemkép Bt. (1142 Budapest Erzsébet királyné útja 45/D)
info@szellemkepbt.hu
+36 1 242 2274
+36 1 388 2728

Hitachi:
Szellemkép Bt. - gyártói szerviz,
de a hibát a Hitachi forgalmazójánál, a Hungaro Flotta Kft.-nél is lehet jelezni: +36 (88) 786-591

HTC:
TMX szervizhálózat

Huawei/Honor:
Postai leadás, javítás utáni házhozszállítással

JBL:
Invitone szerviz

Lenovo:
Lenovo Pick Up service

LG:
LG Központi Márkaszerviz
TMX szervizhálózat

Motorola:
Telekom üzletek

Nokia:
Nokia támogatás

Oppo
A készüléket javításra üzleteinkben adhatod le vagy vedd igénybe mobilfutáros szerviz szolgáltatásunkat.

Panasonic:
Video-Part Kft.

Philips:
Szerviz Kft - 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út15.,
+36 (1) 209 6052, philipsszerviz@szervizkft.hu

Samsung:
Szervizpontok (Javító szervizek, Postai leadási pontok javítás utáni házhozszállítással vagy postai átvétellel)

Sony mobiltelefonok:
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garanciális javításokhoz díjmentesen
Sony Xperia™ Care: háztól – házig szolgáltatás garancián túli javításokhoz
Ügyfélszolgálat: ‎+36 (1) 8 700 100, Hétfő - Péntek: 08:30 - 17:00

Sony szórakoztató elektronika:
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 777-9151

Thomson:
Conelser - 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

TLC TV:
Conelser - 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. 197-es ép.
Elérhetőség: +36 (22) 502 866

T Phone
TMX szervizhálózat vagy Telekom üzletek

Xiaomi:
TMX szervizhálózat

Xplora:
Telekom üzletek vagy Media Markt üzletek


Hol tudom érvényesíteni a jótállási igényem?

hibás készüléket, valamint a jótállási jegyet és/vagy a vásárlást igazoló számlát. Online megrendelés esetén a jótállási jegy elektronikusan érhető el, az online ügyfélszolgálatra történő belépést követően a Dokumentumok menüpont alatt. A hiba behatárolásához és elhárításához javasoljuk, hogy vidd magaddal a termékkel együtt használt tartozékokat is. Esetlegesen felmerülő kérdéseiddel fordulj telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 1414 számon.

Őrizd meg jótállási jegyed és eredeti számlád!

Jótállási igényed a kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termékhez mellékelt és/vagy elektronikusan biztosított jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Milyen esetekben érvényesíthető a jótállás?

A készülékek jótállása csak akkor érvényesíthető és a gyártói szervizek a garanciális javítást csak akkor végzik el, ha rendeltetésszerű használt során hibásodott meg. Jótállási kötelezettséget kizáró ok lehet tehát például:

 • rendeltetésellenes használat során a készülék fődarabja törött, leégett;
 • a készülék beázott, folyadék indikátor matrica elszíneződik;
 • a készülék kijelzője törött;
 • a készülék illetéktelen személy által javított;
 • illegálisan módosították a készülék szoftverét;
 • nem a hivatalos beszerelő által végzett gépkocsiba szerelés
 • a készülékben tárolt és hátlapon lévő IMEI szám nem azonos, illetve a gyári IMEI címke hiányzik vagy sérült;
 • a készülék rendszercsatlakozója sérült.

A jótállást kizáró okok a jótállási jegyen, illetve a gyártó által meghatározott feltételek között olvashatóak. Ilyen esetekben a készülék javítását a gyártói szerviz csak térítéses keretek között vállalja.


Mennyi idő alatt javítják meg a készülékem?

A javítás ideje a hiba jellegétől függ.

A gyártó kijelölt szakszervizeiben leadott készülékek javítási idejét az adott gyártó javítási lehetőségei határozzák meg, ami az azonnali készülékjavítástól a 15 napon belüli javítási határidőig lehetséges. A gyártóknak lehetőség szerint 15 napon belül kell rendezniük a náluk jelentkező javítási igényeket.

A Telekom üzletekben leadott készülékek szervizelése nem a Magyar Telekomnál történik: a készüléket minden esetben továbbítjuk a gyártói márkaszerviznek, az ott végzett javítás várható ideje 15 nap. Amennyiben további tájékoztatást szeretnél kapni, fordulj a gyártó központi szervizéhez.

Amennyiben készülékedet valamelyik Telekom üzletünkben adtad le javításra, úgy annak elkészültéről SMS-ben tájékoztatunk.


Mit tegyek, ha már lejárt a jótállási idő?

A jótállási idő lejárata után elsősorban a gyártó kijelölt szervizeiben lehet kezdeményezni a javítást, ahol a javítás előtt bevizsgálják a készüléket, és árajánlatot adnak a várható javítási költségről. Amennyiben elfogadod a kapott árajánlatot, az abban megjelölt áron elvégzik készüléked javítását, ellenkező esetben bevizsgálási költség kerül számlázásra.


A jótállásra és szavatosságra vonatkozó további információk

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157-6:173. §§
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

A 151/2003. Korm.rendelet alapján a Magyar Telekomot fogyasztóval* kötött szerződés keretében eladott, a Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatban jótállási kötelezettség terheli

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év

A jótállás azt jelenti, hogy a jótállási időtartamon belül, rendeltetésszerű használat mellett felmerült hibáért a vállalkozás helytállni köteles, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás keretében elsősorban – választásod szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhetsz, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeked megszűnt, választásod szerint a vételár arányos leszállítását igényelheted, vagy elállhatsz a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott jogodról másikra térhetsz át. Az áttéréssel okozott költséget köteles vagy a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesítesz csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási idő a terméknek a részedre történő átadás napjával kezdődik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudod rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheted a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának az elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Jótállási jegy hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát – szükséges bemutatni és ezzel érvényesíthetőek a jótállásból eredő jogok.

Vállalkozással kötött szerződések esetén vállalt jótállás

A Magyar Telekom a vállalkozással** kötött szerződés esetén a 151/2003. Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállást vállal.

Gyártó által önként vállalt / korlátozott / kiegészítő jótállás

A gyártó által önkéntesen vállalt, kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. Ennek az önként vállalt jótállásnak a részletes feltételeiről a gyártó honlapján és/vagy a gyártó által kiállított jótállási jegyen találsz további információkat.

*Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

**Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.